Patrycja

Patrycja pozostaje pod du¿ym wp³ywem swoich przyjació³ek. Nawet pod¶wiadomie podejmuje takie wybory, jakie zaaprobowa³yby jej kole¿anki. Patrycja to delikatna i wra¿liwa dziewczyna szukaj±ca sposobu na swoje ¿ycie. Ma sporo obaw co do swojej przysz³o¶ci.

Paulina

Paulina dokonuje w ¿yciu wyborów na przekór wszystkim i wszystkiemu. Uwa¿a, ¿e to ona i tylko ona powinna o sobie decydowaæ. Wyrazem jej niepokornego ducha jest undergroundowy styl ubierania siê. Paulina próbuje równie¿ swoich sil w kapelach gara¿owych.

Petronela

Petronela jest pewn± siebie osob±. Ju¿ od m³odzieñczych lat szuka sposobu, aby zaistnieæ w ¶wiecie. Wykorzystuje ku temu wszelkie nadarzaj±ce siê okazje - bierze udzia³ w konkursach, warsztatach. Petronelê cechuje ponadprzecietna inteligencja i umiejetno¶æ kreatywnego my¶lenia.

Pryscylla

Pryscylla to osoba rodzinna. Cale jej ¿ycie toczy siê wokó³ najblizszych. S± dla niej wszystkim - rozpoczynaj±c od najlepszych przyjació³ i na partnerach do biznesu koñcz±c. Nieraz podporzadkowuje w³asne ja dobru wspólnemu. Utrzymuje serdeczne kontakty tak¿e z dalsz± rodzin±, nawet z dziesi±t± wod± po kisielu. Jest motorem napêdowym, który sprawia, ¿e w jej rodzinie zawsze siê coæ ciekawego dzieje, a tak¿e dziêki niej, najbli¿si trzymaj± siê razem.